split

Listen:
 'Split', 'split': [ˈsplɪt]


Του ρήματος: "to split"

Απλός αόριστος: split
Παθητική μετοχή: split

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
split [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to break)σπάω, σπάζω ρ μ
  (μεταφορικά)ανοίγω ρ μ
 He split the board by stepping on it.
 Με το που την πάτησε, έσπασε τη σανίδα.
 Με το που πάτησε τη σανίδα, την άνοιξε στα δύο.
split [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (separate)χωρίζω, μοιράζω ρ μ
  διαιρώ ρ μ
 The magician split the cards into three piles.
 Ο μάγος μοίρασε τα χαρτιά σε τρεις στοίβες.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (break, separate)σχίζομαι, σπάω, σπάζω ρ αμ
  μοιράζομαι ρ αμ
  ανοίγω ρ αμ
 The old board split right down the middle when I stepped on it.
 Με το που την πάτησα, η παλιά σανίδα σχίστηκε (or: έσπασε) στη μέση.
 Με το που την πάτησα, η παλιά σανίδα μοιράστηκε στα δύο.
 Με το που την πάτησα, η παλιά σανίδα άνοιξε στη μέση.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (crack)ρωγμή ουσ θηλ
  ράγισμα ουσ ουδ
  (σπάνιο)χάσμα ουσ ουδ
 The split went down the entire windshield.
 Το ράγισμα διέσχιζε όλο το παρμπρίζ ως κάτω.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unfriendly separation of people)χωρισμός ουσ αρσ
  (επίσημο: όχι για ζευγάρι)ρήξη ουσ θηλ
 The split between John and Cory hurt the entire group of friends.
 Ο χωρισμός του Τζον και της Κόρι επηρέασε ολόκληρη την παρέα.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Η ρήξη ανάμεσα στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο επηρέασε ολόκληρη την εταιρεία.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
split adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (divided)διαιρεμένος μτχ πρκ
  (καθομιλουμένη)μοιρασμένος μτχ πρκ
 The split party couldn't reach a consensus.
split adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cleft)διχαλωτός επίθ
  διασχιδής επίθ
 The Bible contains food rules on animals with split hooves.
split adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a stock)διασπασμένος μτχ πρκ
 The split stock soon began to appreciate.
split,
splits
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(acrobatic manoeuvre)σπαγκάτο ουσ ουδ
 Her legs were flexible enough that she could do a split.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (quarter-size bottle of wine)μπουκάλι ποτού με μέγεθος 1/4 του κανονικού
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αντίστοιχος όρος.
 A split is a bottle holding a quarter the usual amount of champagne.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bowling)σπλιτ ουσ ουδ άκλ
 The 7-10 split is the most difficult situation in ten pin bowling.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stock)διάσπαση ουσ θηλ
  (ζαρκόν: οικονομικά)split ουσ ουδ άκλ
 After the split, the stock was worth 40.
split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (division)ρήξη, διαίρεση ουσ θηλ
  σχίσμα ουσ ουδ
  διχασμός ουσ αρσ
 The split proved to be disastrous for the party, as voters deserted both factions.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (divorce)χωρίζω ρ αμ
  (επίσημος χωρισμός)παίρνω διαζύγιο περίφρ
 The couple split after five years of marriage.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (couple: end relationship)χωρίζω ρ αμ
 The couple split after they went to study at different universities.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (leave quickly) (καθομιλουμένη)το σκάω έκφρ
  την κάνω έκφρ
  την κοπανάω έκφρ
  του δίνω έκφρ
 She split soon after her parents arrived.
 Μόλις έφτασαν οι γονείς της το 'σκασε.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Εγώ την έκανα! Τα λέμε.
 Μόλις έφτασαν οι γονείς της, την κοπάνησε.
split viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (musical group: disband)διαλύομαι ρ αμ
 Even though the Beatles were an amazing group, they eventually split.
split [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (people: divide)διαιρώ, χωρίζω ρ μ
 The vote on fox hunting split the party 70-30.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
banana split nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dessert)μπανάνα σπλιτ ουσ ουδ άκλ
 I ordered a banana split for dessert.
lickety-split advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (very quickly) (καθομιλουμένη)στο πι και φι, στο τσακ μπαμ έκφρ
split apart vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become separated)χωρίζω, χωρίζομαι ρ αμ
split end nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broken tip of a hair)ψαλίδα ουσ θηλ
split hairs v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (focus on trivial things) (μεταφορικά)διυλίζω τον κώνωπα έκφρ
  (καθομιλουμένη, μεταφορικά)ψειρίζω ρ μ
split [sth] in two vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (halve, divide in half)κόβω στα δύο περίφρ
 If we split the cake in two, we can have half each. King Solomon ordered that the baby be split in two to find out who its real mother was.
split incentives nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (conflicting priorities)διχασμός κινήτρων φρ ως ουσ αρσ
split into [sth] vi + prep (divide, separate)χωρίζω σε κτ ρ αμ + προθ
 The road ahead split into two, one going north and one going south.
split [sth] into [sth] vtr + prep often passive (divide [sth] into parts)χωρίζω κτ σε κτ ρ αμ + προθ
 Great Britain can be split into England, Scotland and Wales.
split leather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fibrous underlayer of leather split from top skin layer)δέρμα split φρ ως ουσ ουδ
  δέρμα που έχει προέλθει από τις εσωτερικές στρώσεις του δέρματος
split off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (break away, separate)αποσχίζομαι ρ αμ
  αποσπώμαι ρ μ
 The dissenters split off and formed a rival group.
split off from [sth] vi phrasal + prep (separate from group)αποσχίζομαι από κτ ρ μ + πρόθ
  αποσπώμαι από κτ ρ μ + πρόθ
  χωρίζομαι από κτ ρ μ + πρόθ
 A number of left-wing politicians split off from the party to form a new one.
split [sth] off vtr + adv (break [sth] off) (και αποκόπτω)σπάω ρ μ
split [sth] off from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (break [sth] off [sth])σπάω κτ από κτ ρ αμ + πρόθ
 Jason split off a branch from the tree and used it as firewood.
split on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] UK, slang, dated (inform on) (καθομιλουμένη, μεταφορικά)καρφώνω ρ μ
  δίνω ρ μ
split open vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cleave, cut apart)σχίζω, κόβω ρ μ
 He split the coconut open with a hammer.
split open viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tear or be cut apart)σχίζομαι, κόβομαι ρ αμ
 The shell split open to reveal an eagle chick.
split pea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lentil)φακή ουσ θηλ
 Split peas cook quicker if you soak them for a few hours first.
split personality,
multiple personality
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(psychological disorder)διχασμένη προσωπικότητα επίθ + ουσ θηλ
 Doctors think that Henry may be suffering from a split personality.
split pin,
also US: cotter pin
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(metal fastener)κοπίλια ουσ θηλ
split second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (briefest moment)κλάσμα του δευτερολέπτου φρ ως ουσ ουδ
 I thought you were someone else then for a split second.
split shift nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (divided working shifts)σπαστό ωράριο επίθ + ουσ ουδ
split sole nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shoe: sole with separate toe and heel sections)split σόλα φρ ως ουσ θηλ
split the difference v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (share out [sth] remaining)μοιράζω τη διαφορά περίφρ
 We decided to split the difference, each paying £1.10 extra.
split the difference viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, informal (make concessions)τα βρίσκω στη μέση περίφρ
  συμβιβάζομαι ρ αμ
 You want to go to a Chinese restaurant, and I want Mexican. Let's split the difference and get a pizza.
split up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (couple: separate) (για ζευγάρι)χωρίζω ρ αμ
 My parents split up when I was a child but they stayed friends.
 Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν παιδί αλλά παρέμειναν φίλοι.
split up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (group: disband) (μουσικό συγκρότημα)διαλύομαι ρ αμ
 When the Beatles split up I cried my eyes out.
 Όταν διαλύθηκαν οι Beatles, έκλαψα πικρά.
split [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (share out)χωρίζω, μοιράζω ρ μ
  (με άλλους)μοιράζομαι ρ μ αλληλοπαθ
 The thieves decided to split up the money equally among themselves.
 Οι κλέφτες αποφάσισαν να μοιραστούν (or: χωρίσουν) τα χρήματα εξίσου μεταξύ τους.
split [sth] up vtr + adv (divide into portions)κόβω ρ μ
  μοιράζω ρ μ
 I´m going to split up this pizza into four slices.
 Θα κόψω την πίτσα σε τέσσερα κομμάτια.
split-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (separation of a couple)χωρισμός ουσ αρσ
 The couple's split-up was on the front page of all the celebrity gossip magazines.
split-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disbanding of a group)διάλυση ουσ θηλ
split-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (division into portions)μοίρασμα ουσ ουδ
  (καθομιλουμένη)μοιρασιά ουσ θηλ
  διαμερισμός ουσ ουδ
split-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: restructuring) (επιχείρηση)αναδιάρθρωση ουσ θηλ
split vote nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (election result with no majority)ισοψηφία ουσ θηλ
split your nails v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (break your fingernails)σπάνε τα νύχια μου περίφρ
 I always split my nails when I go ten pin bowling.
split-level,
split level
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(divided into levels or floors) (επίπεδα)πολυεπίπεδος επίθ
  (όροφοι)πολυώροφος επίθ
Σχόλιο: hyphen omitted when term is an adj after a noun
split-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of corporate restructuring)απόσχιση ουσ θηλ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Ο όρος 'split' βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Στην αγγλική περιγραφή:
Συμφράσεις: split wood, an [equal, uneven, even, unequal] split (between), split peas, περισσότερα…

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση split στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'split'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: fear | spoil

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης