WordReference English-Chinese Dictionary © 2019:

主要翻译
英语中文
runic adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relating to runes)如尼文字的
rú ní wén zì de
  古日耳曼字母的
gǔ rì ěr màn zì mǔ de
  古代北欧文字的
gǔ dài běi ōu wén zì de
  有所遗漏?报告错误或提出改进建议

标题中含有单词 'runic' 的论坛讨论:

查看谷歌的机器翻译 'runic'.

其他语言: 西班牙语 | 法语 | 意大利语 | 葡萄牙语 | 罗马尼亚语 | 德语 | 荷兰语 | 瑞典语 | 俄语 | 波兰语 | 捷克语 | 希腊语 | 土耳其语 | 日语 | 韩语 | 阿拉伯语

广告

Word of the day: main | rate

广告

报告不适当的广告。